ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์

            วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์" โดยมีคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงและโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 150 คน เข้าร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลงานตามโครงการ และเข้ารับการสาธิตและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทั้งนี้ครูและนักเรียนที่เจ้าร่วมกิจกรรม จะได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการตามฐานกิจกรรม 
กิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.35 คณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ รวมถึงคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศูนย์แกนนำและโรงเรียนเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมฯ เจ้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว บริเวณลานข้างอาคารพลศึกษา โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง