ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รายชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2/2560

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านทักษะการเรียนรู้ และทักษะอาชีพ ม.1

รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านทักษะการเรียนรู้ และทักษะอาชีพ ม.2

รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านทักษะการเรียนรู้ และทักษะอาชีพ ม.3

 

การเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมชุมนุม
วิธีการดำเนินการ
  1. ให้นักเรียนดูรายชื่อกิจกรรมที่เปิดในภาคเรียนที่ 2 จากเอกสารที่แจกให้ตามห้อง หรือที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ ชั้นล่างอาคารราชาปกเกศ และหน้าเว็บไซต์โรงเรียน
  2. ดำเนินการติดต่อครูประจำกิจกรรม ตามที่ตนเองเลือกโดยขอลงรายชื่อได้ไม่เกินตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้
  3. ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นี้
  4. ขอความกรุณาครูประจำกิจกรรมต่าง ๆ ทุกท่าน ส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ครูศุภกิจ  ศรีวรรณชัย ห้องงานคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดพิมพ์แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรม