ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ค่ายภาษาและวัฒนธรรม 4 ภาษา ปี 2560

                 วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่ายภาษาและวัฒนธรรม 4 ภาษา ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
                 กิจกรรมประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ทั้งสิ้นจำนวน 6 ฐาน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวนประมาณ 240 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นช่วงเวลา 08.30-16.00 น.
                 เป้าหมายในการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้และมีเจคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษา โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น