ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
และมาตรฐานสากล