ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

สีประจำโรงเรียนแดง - ขาว คือ กล้าคิด กล้าทำ มีคุณธรรมประจำใจ
สีแดง  หมายถึง  ความรักชาติ ความเสียสละ ความกล้าหาญ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความจริงใจ มีคุณธรรม