ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนอักษรย่อ จ.ว. คือ แจ้ห่มวิทยา อยู่ใต้พระธาตุวัดอักโขชัยคีรี ซึ่งเป็นที่เคารพบูชา เสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นผู้ให้แสงสว่างทางปัญญาแก่ชาวโลก