ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3

รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านทักษะการเรียนรู้ ม.3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อกิจกรรม จำนวนที่รับ (คน)
1 นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ คณิตศาสตร์ สนุกกับคณิต 18
2 นางสาวปารณีย์ บุญสม คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 18
3 นางวิลาวัณย์ สายหยุด ภาษาต่างประเทศ I get English. 18
4 ณัฐวดี ธรรมเดชะ ภาษาต่างประเทศ English Speakout 18
5 นายธนา คงธนไพบูลย์กุล ภาษาต่างประเทศ เปิดโลกแดนมังกร 18
6 ปุณยวีร์ แสงมนตรี ภาษาต่างประเทศ DIY with Pinterest 18
7 นางสนธิยา ชัยวุฒิ ภาษาไทย หนังสือในดวงใจ 18
8 นายพิษณุ ปิจดี ภาษาไทย หนังสือในดวงใจ 18
9 นายอุเทน  ระวังวงค์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 3 18
10 นางอำไพ  พิชิตสันต์ วิทยาศาสตร์ ติววิทยาศาสตร์ ม.3 18
11 นายกิตติพันธ์  เมฆอุตส่าห์ วิทยาศาสตร์ ติววิทยาศาสตร์ ม.3 18
12 นางสาวสุพรรษา  ดัดงอน วิทยาศาสตร์ ติววิทยาศาสตร์ ม.3 18
 
รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านทักษะอาชีพ        ม.3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อกิจกรรม จำนวนที่รับ (คน)
1 นายบรรจง  เตชะสืบ ช่างอุตสาหกรรม อนุรักษ์ธรรมชาติ 18
2 เสกสรร กาวิยชัย การงานอาชีพและเทคโนโลยี เสน่ห์ไม้ 18
3 ศุภกิจ ศรีวรรณชัย การงานอาชีพและเทคโนโลยี Silk Screen & Paint 18
4 นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัย การงานอาชีพและเทคโนโลยี สมุดทำมือ 18
5 นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น การงานอาชีพและเทคโนโลยี สมุดทำมือโรงเรียนพี่เพื่อโรงเรียนน้อง 18
6 นายสกลศักดิ์ มีธรรม ช่างอุตสาหกรรม ปลูกผักปลอดสารพิษ 18
7 ดุษฎี ศรีปรัชญ์ ช่างอุตสาหกรรม สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ 3 18
8 นายสุรกิจ อุปนันท์ ช่างอุตสาหกรรม เชื่อมไฟฟ้า 4 18
9 พีรยุทธ ต่อสกลุศักดิ์ ช่างอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เหล็กดัด 18
10 นายบริหาร  วันตัน ช่างอุตสาหกรรม สิ่งประดิษฐ์จากเหล็กดัด 3 18
11 นางระวิวรรณ ภักดี ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยพื้นเมือง 18
12 วสันต์  อุตถาน้อย สุขศึกษาและพละศึกษา วอลเลย์บอล 18