ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ปรัชญา/คติพจน์

คติพจน์

อสาธํุ สาธุนา ชิเน   ความหมายคือ พึงชนะความชั่วด้วยความดี

คำขวัญประจำโรงเรียน

การเรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งครัดคุณธรรม เพื่อนำสังคม พัฒนาตนสู่ศักยภาพความเป็นพลโลก