ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2

รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านทักษะการเรียนรู้ ม.2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อกิจกรรม จำนวนที่รับ (คน)
1 นางสาวพัชรีญา ต้องรักชาติ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 14
2 นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ คณิตศาสตร์ สนุกกับคณิต 14
3 ครูเสาวณีย์ รักมิตร คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 14
4 นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนพาเพลิน 14
5 นางสาวสมจิต ตุ่นแยง ภาษาต่างประเทศ คำศัพท์ญี่ปุ่นหรรษา 14
6 นางสายชล วันมหาใจ ภาษาต่างประเทศ Easy English 14
7 วรัญพร แห่งพิทย์ ภาษาต่างประเทศ Enjoy English 14
8 นางสาวอรวรรณ ตะเวที ภาษาไทย ยอดนักอ่าน 2 14
9 นางสาวพัชรี เตปิน ภาษาไทย ยอดนักอ่าน 14
10 นางสาวอรวรรณ ตะเวที ภาษาไทย ยอดนักอ่าน 14
11 นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญ วิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศ 14
12 นายเอกณัฎฐ์  ใจลา วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง 14
13 นายสมชาย  พันธุ์สันติกุล วิทยาศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ 14
14 นายตระกูลพันธุ์  กันไว คณิตศาสตร์ คณิตคิดสนุก 14
 
รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านทักษะอาชีพ        ม.2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อกิจกรรม จำนวนที่รับ (คน)
1 สงัด ปลุกเศก การงานอาชีพและเทคโนโลยี Green School 14
2 นางกรกนก จำรัส การงานอาชีพและเทคโนโลยี อาหารไทย 14
3 นางพนิดา สถาพร การงานอาชีพและเทคโนโลยี DIY2 14
4 นางสมร ดีพัฒนกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ 2 14
5 สมศักดิ์ ธาริน ช่างอุตสาหกรรม ปูนปั้น 14
6 ดุษฎี ศรีปรัชญ์ ช่างอุตสาหกรรม สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ 2 14
7 นายสุรกิจ อุปนันท์ ช่างอุตสาหกรรม เชื่อมไฟฟ้า 2 14
8 จำรัสชาติ ไชยวุฒิ ช่างอุตสาหกรรม งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า 14
9 พีรยุทธ ต่อสกุลศักดิ์ ช่างอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เหล็กดัด 14
10 นายบริหาร  วันตัน ช่างอุตสาหกรรม สิ่งประดิษฐ์จากเหล็กดัด 2 14
11 นายสังคม  พูดสัตย์ ช่างอุตสาหกรรม จักรยานยนต์ 14
12 นายนราวุฒิ  ประไพ ศิลปะ ลายฉลุกระดาษ 14
13 นายสรภูมิ เจียงสงวน ศิลปะ ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 14
14 ประยง  ตรินันต์ สุขศึกษาและพละศึกษา กรีฑา 14