ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1

รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านทักษะการเรียนรู้ ม.1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อกิจกรรม จำนวนที่รับ (คน)
1 ครูพัชรีญา ต้องรักชาติ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 20
2 ครูสุมาลี มูลคำ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 20
3 ครูกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 20
4 ครูเสาวณีย์ รักมิตร คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 20
5 ครูณัฐรดา ระวังวงศ์ ภาษาต่างประเทศ Crossword 20
6 ครูบุณยาพร เตชะลือ ภาษาต่างประเทศ English Clinic 20
7 ครูมัลลิกา เจริญเนตร ภาษาต่างประเทศ Daily English 20
8 ครูพสิษฐ์  สุปัญญา ภาษาต่างประเทศ อักษรก้าวไกล 20
9 ครูนาวิน พูลสวัสดิ์ ภาษาไทย นักอ่าน 20
10 ครูถวิล มิ่งสมร ภาษาไทย นักอ่าน 20
11 ครูจิราพร ใจแปง วิทยาศาสตร์ นักวิทย์คิดค้น 20
12 ครูรัชนี กามาด วิทยาศาสตร์ Enjoy Science 20
13 ครูชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล วิทยาศาสตร์ สนุกวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ 20
 
รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านทักษะอาชีพ        ม.1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อกิจกรรม จำนวนที่รับ (คน)
1 ครูสายพิน วิจิตรจรัสแสง การงานอาชีพและเทคโนโลยี อาชีพอิสระ 30
2 ครูกรกนก จำรัส การงานอาชีพและเทคโนโลยี เครื่องดื่ม 30
3 ครูพนิดา สถาพร การงานอาชีพและเทคโนโลยี DIY1 30
4 ครูสมร ดีพัฒนกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์1 30
5 ครูสมศักดิ์ ธาริน ช่างอุตสาหกรรม เขียนแบบเบื้องต้น 30
6 ครูสังคม  พูดสัตย์ ช่างอุตสาหกรรม จักรยาน 30
7 ครูภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว ศิลปะ สีชอกค์ 2 30
8 ครูวีรพล โตนะโพ สุขศึกษาและพละศึกษา เปตอง 30