ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ม.ปลาย

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อชุมนุม จำนวนที่รับ (คน)
1 ครูศุภกิจ ศรีวรรณชัย การงานอาชีพและเทคโนโลยี Art of silk screen ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
2 ครูสงัด ปลุกเศก การงานอาชีพและเทคโนโลยี เสน่ห์ไม้โรงเรียนงาม ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
3 ครูเสาวณีย์ รักมิตร คณิตศาสตร์ ศิลปะงานกระดาษ ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
4 ครูเสกสรร กาวินชัย ช่างอุตสาหกรรม เสน่ห์ไม้โรงเรียนงาม ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
5 ครูบริหาร วันตัน ช่างอุตสาหกรรม เสน่ห์ไม้โรงเรียนงาม ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
6 ครูธนา คงธนไพบูลย์กุล ภาษาต่างประเทศ หมากรุกจีน ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
7 ครูปุณยวีร์ แสงมนตรี ภาษาต่างประเทศ What's up Eng'(ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์) ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
8 ครูสรภูมิ เจียงสงวน ศิลปะ วงโย สตริง I can see your voice ม.ต้น 20 ม.ปลาย 20
9 ครูระวิวรรณ ภักดี ศิลปะ ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
10 ครูนราวุฒิ ประไพ ศิลปะ ดนตรีปี่พาทย์ประยุกต์ ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
11 ครูกฤติกา สืบสุติน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องสมุด ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
12 ครูสายพิน วิจิตรจรัสแสง การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานพัสดุ 15
13 ครูสมร ดีพัฒนกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ 15
14 ครูกาญจนา โนหลักหมื่น การงานอาชีพและเทคโนโลยี สมุดทำมือ โรงเรียนพี่เพื่อโรงเรียนน้อง 15
15 ครูสุมาลี มูลคำ คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ 15
16 ครูกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 15
17 ครูสมศักดิ์ ธาริน ช่างอุตสาหกรรม ปลูกผักรักษ์น้ำ 15
18 ครูวินัฎฐา นันตะสุข แนะแนว จิตอาสา จว. 15
19 ครูมัลลิกา เจริญเนตร ภาษาต่างประเทศ English on Tour 15
20 ครูณัฐรดา ระวังวงศ์ ภาษาต่างประเทศ เด็กดีจิตอาสา 15
21 ครูสมจิต ตุ่นแยง ภาษาต่างประเทศ การพับกระดาษญี่ปุ่น 15
22 ครูณัฐวดี ธรรมเดชะ ภาษาต่างประเทศ เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) 15
23 ครูวรัญพร แห่งพิทย์ ภาษาต่างประเทศ เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) 15
24 ครูสายชล วันมหาใจ ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษพาเพลิน 15
25 ครูพสิษฐ์  สุปัญญา ภาษาต่างประเทศ งานสร้างสรรค์ 15
26 ครูพิษณุ ปิจดี ภาษาไทย Public Speaking (พูดในที่ชุมชน) 15
27 ครูพัชรี เตปิน ภาษาไทย ภาษาพาเพลิน 15
28 ครูถวิล  มิ่งสมร ภาษาไทย ตามรอยพ่อ 15
29 ครูจิราพร ใจแปง วิทยาศาสตร์ K-mee story 15
30 ครูนงลักษณ์ สิทธิบุญ วิทยาศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 15
31 ครูสุพรรษา ดัดงอน วิทยาศาสตร์ อย.น้อย 15
32 ครูสมชาย พันธุ์สันติกุล วิทยาศาสตร์ STEM & Young Physicist Tournament 15
33 ครูชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล วิทยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 15
34 ครูรัชนี กามาด วิทยาศาสตร์ เพาะพันธุ์ปัญญา 15
35 ครูเอกณัฎฐ์ ใจลา วิทยาศาสตร์ เพาะพันธุ์ปัญญา 15
36 ครูสายพิณ กันไว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังคมรอบรู้ 15
37 ครูคงเดช เทพคำปิ๋ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สืบสานลานศิลป์ 15