ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ม.ต้น

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 
ที่
ชื่อ-สกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อชุมนุม
จำนวนที่รับ (คน)
1
ครูธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัย
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Making Books
16
2
ครูกรกนก จำรัส
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อาหาร
16
3
ครูพนิดา สถาพร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Construct2
16
4
ครูชยากร ชัยลังกา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรารักเพลงลูกทุ่ง
16
5
ครูพัชรีญา ต้องรักชาติ
คณิตศาสตร์
A-MATH
16
6
ครูรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ
คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
16
7
ครูปารณีย์ บุญสม
คณิตศาสตร์
เด็กดีจิตอาสา
16
8
ครูอุเทน  ระวังวงค์
คณิตศาสตร์
คณิตหรรษา
16
9
ครูดุษฎี ศรีปรัชญ์
ช่างอุตสาหกรรม
หมากรุก
16
10
ครูสุรกิจ อุปนันท์
ช่างอุตสาหกรรม
จิตอาสาพัฒนา
16
11
ครูพีรยุทธ ต่อสกุลศักดิ์
ช่างอุตสาหกรรม
ศึกษาสะสมธนบัตรและเหรียญที่ระลึก
16
12
ครูพีรยุทธ ต่อสกุลศักดิ์
ช่างอุตสาหกรรม
ศึกษาสะสมธนบัตรและเหรียญที่ระลึก
16
13
ครูบรรจง  เตชะสืบ
ช่างอุตสาหกรรม
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16
14
ครูสังคม  พูดสัตย์
ช่างอุตสาหกรรม
รักษ์รถ
16
15
ครูจำรัสชาติ  ไชยวุฒิ
ช่างอุตสาหกรรม
รักษ์เกษตร
16
16
ครูนันทกานต์ แข็งแรง
แนะแนว
งานประดิษฐ์
16
17
ครูบุณยาพร เตชะลือ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษกับงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์
16
18
ครูเกตประทุม ชุมภูปิก
ภาษาต่างประเทศ
จุกจิกจอจีน
16
19
ครูวิลาวัณย์ สายหยุด
ภาษาต่างประเทศ
English Talent
16
20
ครูนาวิน พูลสวัสดิ์
ภาษาไทย
พอเพียง
16
21
ครูอรวรรณ ตะเวที
ภาษาไทย
สื่อภาษาน่ารู้
16
22
ครูสนธิยา ชัยวุฒิ
ภาษาไทย
ภาษาผ่านบทเพลง
16
23
ครูกิตติพันธ์ เมฆอุตส่าห์
วิทยาศาสตร์
สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
16
24
ครูอำไพ  พิชิตสันต์
วิทยาศาสตร์
Science kid
16
25
ครูภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
ศิลปะ
พระเครื่อง
16
26
ครูวันวิสา นาละออง
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
16
27
ครูฉัตรวิภา โยมงาม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตามรอยพ่อ
16
28
ครูมูรติ จัดของ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
16
29
ครูศิริเพ็ญ สุปัญญา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานสร้างสรรค์
16
30
ครูวีรพล โตนะโพ
สุขศึกษาและพลศึกษา
เปตอง
16
31
ครูประยง  ตรินันต์
สุขศึกษาและพลศึกษา
กรีฑา
16
32
ครูศุภกิจ ศรีวรรณชัย
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Art of silk screen
ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
33
ครูสงัด ปลุกเศก
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เสน่ห์ไม้โรงเรียนงาม
ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
34
ครูเสาวณีย์ รักมิตร
คณิตศาสตร์
ศิลปะงานกระดาษ
ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
35
ครูเสกสรร กาวินชัย
ช่างอุตสาหกรรม
เสน่ห์ไม้โรงเรียนงาม
ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
36
ครูบริหาร วันตัน
ช่างอุตสาหกรรม
เสน่ห์ไม้โรงเรียนงาม
ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
37
ครูธนา คงธนไพบูลย์กุล
ภาษาต่างประเทศ
หมากรุกจีน
ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
38
ครูปุณยวีร์ แสงมนตรี
ภาษาต่างประเทศ
What's up Eng'(ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์)
ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
39
ครูสรภูมิ เจียงสงวน
ศิลปะ
วงโย สตริง I can see your voice
ม.ต้น 20 ม.ปลาย 20
40
ครูระวิวรรณ ภักดี
ศิลปะ
ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย
ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
41
ครูนราวุฒิ ประไพ
ศิลปะ
ดนตรีปี่พาทย์ประยุกต์
ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8
42
ครูกฤติกา สืบสุติน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ห้องสมุด
ม.ต้น 8 ม.ปลาย 8