ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

เอกสารงานพัสดุโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

1. ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง-ปี-61   ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > > เอกสาร

2. รายงานขอจ้างกรณีตั้งแต่ 5000 บาทขึ้นไป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > > เอกสาร

3. รายงานขอจ้างน้อยกว่า 5000 บาท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร

4. รายงานขอซื้อกรณี 5000 บาทขึ้นไป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >  >  เอกสาร

5. รายงานขอซื้อน้อยกว่า 5000 บาท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >  >  เอกสาร

6. แบบประมาณราคาก่อสร้าง(แบบ ปร4 และ ปร6) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร

7. ค่าแฟคเตอร์งานก่อสร้าง > ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >  >  เอกสาร

8. ราคากลาง-สพฐ.58-59 > ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >  > เอกสาร
- ค่าจ้างทำอาหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร
- ค่าจ้างทำอาหารว่างและเครื่องเครื่องดิ่ม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร
- ค่าเช่าสถานที่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร
- ค่าตอบแทนวิทยากร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร