ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2505  ในที่ดินป่าสงวน บ้านใหม่ผ้าขาว  หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  2   กิโลเมตร ในเนื้อที่   6  ไร่
 
       
               และได้ย้ายมาสถานที่ตั้งในปัจจุบัน   เมื่อวันที่ 13   กรกฎาคม พ.ศ.2515  โดยตั้งอยู่เลขที่  371  หมู่ที่ 10 ถนนสายลำปาง  -  แจ้ห่ม  -  วังเหนือ   ตำบลแจ้ห่ม   อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  มีเนื้อที่ประมาณ 437  ไร่ 2 งาน
 
          

                 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 โดยการจัดการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พุทธศักรราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ปรับปรุง 2546 และ พ.ศ. 2547 มาตรฐานสากล